Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.METALOX.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.metalox.pl jest prowadzony przez Magdalenę Białą – wykonującą indywidualną działalność gospodarczą pod firmą: „METALOX Sklep Wielobranżowy Magdalena Biała”, ul. Sukiennicza 54, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621641691, REGON: 360290252, tel. + 48 15 872 05 14, e-mail: biuro@metalox.pl .

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością sklepu internetowego www.metalox.pl jest Magdalena Biała, zam. ul. Sukiennicza 54, 23-300 Janów Lubelski, tel. + 48 15 872 05 14, e-mail: biuro@metalox.pl . Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z działalnością sklepu internetowego www.metalox.pl, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
a. „sklep internetowy” – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.metalox.pl ;
b. „sprzedawca”, „usługodawca” – Magdalenę Białą, prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod firmą: „METALOX Sklep Wielobranżowy Magdalena Biała”, ul. Sukiennicza 54, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621641691, REGON: 360290252, tel. + 48 15 872 05 14, e-mail: biuro@metalox.pl;
c. „regulamin” – niniejszy regulamin sklepu internetowego;
d. „klient” – osobę lub jednostkę, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą;
e. „usługobiorca” – osobę lub jednostkę korzystającą lub zamierzającą korzystać z usługi elektronicznej;
f. „umowa sprzedaży” – umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą między klientem i sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego;
g. „towar” – dostępną w sklepie internetowym rzecz ruchomą będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą;
h. „usługa elektroniczna” – usługę świadczoną drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego;
i. „konto” – usługę elektroniczną, a mianowicie oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym;
j. „formularz rejestracji” – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta;
k. „formularz zamówienia” – usługę elektroniczną, a mianowicie interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
l. „zamówienie” – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru ze sprzedawcą;
ł. „sklep” – sklep stacjonarny sprzedawcy w Janowie Lubelskim przy ul. Sukienniczej 54;
m. „kodeks cywilny” – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 459);
n. „ustawa o prawach konsumenta” – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 683);
o. „dzień roboczy” – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE SKLEPU INTERNETOWEGO

4. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, kontakt i formularz zamówienia.

5. Korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez usługobiorcę: wypełnieniu formularza rejestracji i kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez usługobiorcę jego następujących danych: imienia i nazwiska, adresu, kodu pocztowego, miasta, numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych do logowania w sklepie z ustawieniem indywidualnego hasła.

6. Usługa elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@metalox.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sukiennicza 54, 23-300 Janów Lubelski.

7. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu na stronie sklepu internetowego po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Kupuję i płacę” – przy czym do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta jego następujących danych: imienia i nazwiska, adresu, kodu pocztowego, miasta, numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: oznaczenia towarów (produkt), ich ilości, ceny i sumy, miejsca i sposobu dostawy towarów oraz sposobu płatności. Jeżeli składającym zamówienie jest firma, to podaje dodatkowo nazwę firmy i NIP. Ponadto klient ma możliwość podania dodatkowych informacji w polu: „uwagi do zamówienia”. Przed wysłaniem zamówienia klient ma możliwość przeczytania regulaminu i podejmuje decyzję o jego akceptacji (zaznaczenie pola: „Przeczytałem i akceptują regulamin sklepu”). Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy – ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.

8. Usługa elektroniczna kontakt jest świadczona nieodpłatnie i polega na wypełnieniu formularza kontaktowego przez usługobiorcę następującymi danymi: nazwa, e-mail, wiadomość. Po kliknięciu przycisku: wyślij – następuje wysłanie wiadomości usługodawcy. Usługa elektroniczna kontakt ma charakter jednorazowy – ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości usługobiorcy za pośrednictwem formularza kontaktowego albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wypełniania tego formularza przez usługobiorcę.

9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascript.

10. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich i usługodawcy. Usługobiorca jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazuje się usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

11. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji towaru, która została opisana w rozdziale VI niniejszego regulaminu) usługobiorca może składać na przykład:
a. pisemnie na adres: ul. Sukiennicza 54, 23-300 Janów Lubelski;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@metalox.pl .

12. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji, usługobiorca w opisie reklamacji powinien podać: informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; oczekiwanego sposobu rozwiązania problemu; oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

13. Ustosunkowanie się do reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

14. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym zgodnie z pkt. 7 regulaminu.

15. Ceny towaru na stronie sklepu internetowego podawane są w walucie PLN (złoty polski). Ceny zawierają podatki. Na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży, klient jest informowany o łącznej cenie (z podatkami) zamawianego towaru, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

16. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem i sprzedawcą następuje po złożeniu przez klienta zamówienia zgodnie z pkt. 7 regulaminu. Złożenie zamówienia jest potwierdzane przez sprzedawcę, który jednocześnie przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie klientowi przez sprzedawcę wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail klienta. Wiadomość zawiera co najmniej: dane sprzedawcy, jego oświadczenie o otrzymaniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail.

17. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 16 regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

18. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
a. przelew na rachunek bankowy sprzedawcy w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim – numer konta: 55 9410 0000 3001 1016 6644 0001;
b. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki – wyłącznie przy wyborze sposobu dostawy kurierem;
c. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności tpay.com -aktualne sposoby płatności dostępne na stronie sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.tpay.com ; rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu tpay.com; system płatności tpay.com należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, kapitał zakładowy: 4 848 500,00 PLN wpłacony w całości.
19. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych – klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki – klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU

20. Dostawa towaru jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

21. Dostawa towaru do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

22. Odbiór osobisty towaru przez klienta jest bezpłatny w sklepie pod adresem: ul. Sukiennicza 54, 23-300 Janów Lubelski.

23. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru towaru:
a. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
b. odbiór osobisty sklepie pod adresem: ul. Sukiennicza 54, 23-300 Janów Lubelski (godziny pracy sklepu podano na stronie sklepu internetowego).

24. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od momentu otrzymania płatności, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy towaru do klienta liczy się w następujący sposób:
a. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznych – od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy;
b. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

25. W przypadku wyboru przez klienta odbioru osobistego towaru, towar będzie gotowy do odbioru przez klienta w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania płatności, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 dni roboczych. O gotowości towaru do odbioru klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości towaru do odbioru przez klienta liczy się w następujący sposób:
a. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznych – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego sprzedawcy;
b. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

VI. REKLAMACJE

26. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta za wadę fizyczną lub prawną towaru (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a zwłaszcza w kodeksie cywilnym.

27. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi towar wolny od wad.

28. Klient może złożyć reklamację na przykład:
a. pisemnie na adres: ul. Sukiennicza 54, 23-300 Janów Lubelski;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@metalox.pl ;
c. osobiście w sklepie pod adresem: ul. Sukiennicza 54, 23-300 Janów Lubelski.

29. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji, klient powinien w reklamacji podać: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; oczekiwany sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; swoje dane kontaktowe składającego.

30. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

31. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji klienta lub do wykonania uprawnień klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do sprzedawcy, klient zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie towaru na koszt sprzedawcy na adres: ul. Sukiennicza 54, 23-300 Janów Lubelski.

32. Prośba o dostarczenie towaru, o której mowa w pkt. 31 regulaminu, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się sprzedawcy do reklamacji klienta, o którym mowa w pkt. 30 regulaminu oraz nie może naruszać praw klienta.

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

33. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

34. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. klient jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
b. klient jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a sprzedawcą; informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c. klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem, a sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); porady udzielane są mailowo przez Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00);
d. pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR); platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

35. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 42 regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
a. pisemnie na adres: ul. Sukiennicza 54, 23-300 Janów Lubelski;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@metalox.pl ;
c. osobiście w sklepie pod adresem: ul. Sukiennicza 54, 23-300 Janów Lubelski.

36. Ogólne pouczenie o odstąpieniu od umowy zawarte jest w załączniku nr 1 do ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępne jest (z uzupełnieniem danych dla typowej umowy sprzedaży zawieranej w sklepie internetowym) jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest (z uzupełnieniem danych sprzedawcy/usługodawcy) jako załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

37. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a. dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części;
b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

38. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

39. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

40. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić towar na adres: ul. Sukiennicza 54, 23-300 Janów Lubelski.

41. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

42. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a. jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
b. konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

43. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. PRZEDSIĘBIORCY

44. Niniejszy rozdział regulaminu oraz punkty w nim zawarte dotyczą tylko i wyłącznie tych klientów i usługobiorców, którzy nie są konsumentami.

45. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

46. W wypadku klientów nie będących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

47. Z chwilą wydania przez sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

48. W razie przesłania towaru do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, jest zobowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

49. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona – zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

50. W wypadku usługobiorców nie będących konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.

51. Odpowiedzialność usługodawcy/sprzedawcy w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem.

52. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą, a klientem/usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania sprzedawcy/usługodawcy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

53. W sklepie internetowym umowy są zawierane w języku polskim.

54. Zawartość strony internetowej sklepu internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością sklepu internetowego. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą usługodawcy.

55. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, a zwłaszcza z przyczyny zmiany stanu prawnego – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych usługobiorców/klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

56. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.); dla umów sprzedaży zawartych z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 683); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

57. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

– opracowany na podstawie załącznika numer 1 do ustawy o prawach konsumenta

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

– opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy o prawach konsumenta
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)